False Mediation in Christianity- ลัทธิเทียมเท็จ วิปัสนาแบบคริสเตียน-

ไม่นานมานี้ ผมเริ่มได้ยินคนกล่าวถึงการนั่งวิปัสสนา "แบบคริสเตียน" ซึ่งผู้ปฏิบัติอ้างว่า เป็นการทำให้ใจบริสุทธิ์เพื่อเข้าถึงพระเจ้า...
ผมยังไม่อาจกล่าวถึงแนวคิดนี้โดยละเอียดได้ แต่อยากหยิบยกเรื่องการนั่งวิปัสสนามากล่าวเพียงย่อๆ ก่อนว่า สามารถจะนำมาปฏิบัติ "แบบคริสเตียน" หรือเป็นสิ่งที่สอดคล้องกับหลักการแห่งพระวจนะของพระเจ้าหรือไม่ อย่างแรก การนั่งวิปัสสนาของศาสนาพุทธและแนวความเชื่อแบบศาสนาดั้งเดิมทางตะวันออกของคนเอเซียเรานั้น คือความพยายามที่จะทำให้จิตว่างเปล่า เพื่อให้เข้าถึงโลกฝ่ายวิญญาณได้ แต่ "จิต" หรือ "จิตใจ" (Soul) นั้นคือศูนย์กลางแห่งบุคลิกภาพของคนเราอันประกอบไปด้วย ความคิด สติปัญญา, อารมณ์ความรู้สึก, และความตั้งใจ นั้นไม่อาจทำให้ว่างเปล่าได้ แม้แต่พระเจ้าก็ไม่อาจทำให้มันบังเกิดใหม่ได้ (องค์ประกอบในตัวเราที่บังเกิดใหม่คือ "วิญญาณ (spirit)" พระคัมภีร์จึงใช้หลักทำให้จิตใจของเรา "รับการเปลี่ยนแปลงใหม่ (renew)" (โรม 12 ข้อ 1-2)
วิธีการเปลี่ยนจิตใจใหม่ ตามแนวทางของพระคัมภีร์นั้นก็คือ การชำระล้างด้วยพระวจนะหรือการภาวนาพระธรรมของพระเจ้า ซึ่งแตกต่างและตรงกันข้ามกับการวิปัสสนาอย่างสิ้นเชิง ขณะที่การภาวนาหรือวิปัสสนาตามแนวศาสนาตะวันออกนั้น มุ่งเป้าที่จะทำให้จิตนิ่งหรือไปสู่ความว่างเปล่า การภาวนาพระธรรมของพระเจ้า เป็นการใคร่ครวญ พึมพำ หรือท่องจำพระวจนะของพระเจ้า โคโลสี 3.16 กล่าวว่า เป็นการสะสมหรือบรรจุพระวาทะของพระคริสต์เข้าไปอยู่ในตัวของเราให้เต็ม "
จงให้พระวาทะของพระคริสต์ดำรงอยู่ในตัวท่านอย่างบริบูรณ์ จงสั่งสอนและเตือนสติกันด้วยปัญญาทั้งสิ้น จงร้องเพลงสดุดีเพลงนมัสการ และเพลงสรรเสริญด้วยใจโมทนาขอบพระคุณพระเจ้า" โดยมีจุดประสงค์เพื่อ ให้ความคิดและจิตใจแบบพระเจ้าเข้ามาแทนที่ ความคิดและจิตใจแบบเก่าของเรา ความรู้แบบโลก ความคิดและเหตุผลแบบเนื้อหนัง เหตุผลจอมปลอมต่างๆ (ป้อม -2 คร.10.3-5) ก็จะค่อยๆ ถูกทำลายไป เริ่มเปลี่ยนไปตามพระฉายของพระเจ้า ซึ่งจะทำให้เรามีปัญญา รู้ว่าอะไรดี อะไรเป็นที่ชอบพระทัย และอะไรดียอดเยี่ยม (รม.12.1-2)
แต่การวิปัสสนา เป็นความพยายามที่จะทำให้จิตนิ่ง โดยการกำหนดลมหายใจ ท่องพึมพำคำที่ไร้สาระสั้นๆ บางคำ เพื่อให้เป็นจุดรวมของสมาธิ เพื่อหยุดยั้งการคิด การใคร่ครวญหาเหตุผล และการเกิดความรู้สึกต่างๆ ซึ่งจริงๆ แล้วเชื่อว่าไม่ใช่การทำให้จิตว่างเปล่าได้ แค่เป็นการทำให้ "เสียง" ของความคิดและเหตุผลเงียบไปเท่านั้น ในสภาพนั้นเอง จินตนาการ(ส่วนหนึ่งของความคิด) จะเริ่มทำงานได้ดีและติดต่อเชื่อมโยงกับ "โลกฝ่ายวิญญาณ" ได้ง่ายขึ้น
แต่ในโลกฝ่ายวิญญาณนั้น ไม่ได้มีแต่พระเจ้า... มันยังมีวิญญาณซาตาน และวิญญาณชั่วต่างๆ ลอยล่องอยู่มากมาย
พระเยซูตรัสว่า บ้านที่ปัดกวาดไว้แล้ว ไม่มีผู้อยู่อาศัย จะกลายเป็นเหตุให้ผีอีกเจ็ดผีเข้ามาอาศัยอยู่ได้
ลัทธิทีเอ็ม (Transcendamental Meditation) ซึ่งเน้นการนั่งสมาธิและทำวิปัสสนานั้น มีสถิติสาวกเกิดจิตหลอนเพราะมายาภาพ จนถึงกับคุ้มคลั่งและฆ่าตัวตายมากเพราะเหตุผลเหล่านี้เอง
พระเจ้า เจ้าของจิตและวิญญาณของเรา พระองค์ทรงทราบโครงร่างและองค์ประกอบของเราเป็นอย่างดี พระองค์ได้ออกแบบวิธีที่จะจัดการและพัฒนาจิตใจของเราไว้แล้วโดยการภาวนาพระธรรมของพระเจ้า เราจึงไม่ควรเข้าไปเกี่ยวข้องกับปฏิบัติของคนต่างศาสนา และไม่จำเป็นต้องไปยืมคำศัพท์ของเขามาใช้เพื่อความกลมกลืนใดๆ เพราะนอกจากจะไม่เสริมสร้างให้เราเจริญขึ้นในทางของพระเจ้าแล้ว ยังอาจทำให้ผู้เล็กน้อยสับสนและนำไปสู่หายนะฝ่ายวิญญาณได้
ประพันธ์ หน่อราช

False teachings of Satan Church- A warning

Zoe ministries

GL Garden 01-21-02, Solok Paya Terubong 8, 11060 Penang, Malaysia

House Phone: 604-8277554 Hand Phone: 60165318276.

Email: cvs3zoe@yahoo.com

Ephesians 4:11-12 (NKJV) 11 And He Himself gave some to be apostles, some prophets, some evangelists, and some pastors and teachers, 12 for the equipping of the saints for the work of ministry, for the edifying of the body of Christ,

Dear friends, I do want to share a little bit about false ministers during this dangerous time we live in. This warning is directed against false ministers whose messages are not from God, but lies intended to win popularity by saying whatever made the people happy. Their messages comforted people into a false sense of security, making not only Ezekiel [in the OT] but today’s true ministers of God’s work more difficult.

Beware of leaders who are willing to bend the truth in their quest for popularity, power, and pleasure.

Please read carefully. Do not rush through.
The false representatives of God during Ezekiel’s time exhibited at least ten negative characteristics.
First, they spoke out of their own will, not God’s will.

Ezekiel 13:1-3 (NKJV) And the word of the Lord came to me, saying, 2 “Son of man, prophesy against the prophets of Israel who prophesy, and say to those who prophesy out of their own heart, ‘Hear the word of the Lord!’ ” 3 Thus says the Lord God: “Woe to the foolish prophets, who follow their own spirit and have seen nothing!

Ezekiel 13:17 (NKJV) 17 “Likewise, son of man, set your face against the daughters of your people, who prophesy out of their own heart; prophesy against them,

Second, they made the people a victim instead of performing a ministry for them. They scavenged among ruined lives for personal gain and self-indulgence.

Ezekiel 13:4 (NKJV) 4 O Israel, your prophets are like foxes in the deserts.

Third, they had no crisis ministry. They could not strengthen the breaks in the walls (i.e., people or nations) or fortify broken lives.

Ezekiel 13:5 (NKJV) 5 You have not gone up into the gaps to build a wall for the house of Israel to stand in battle on the day of the Lord.

Fourth, they claimed their revelations were divine to deceive their followers and easily deceived others because they were deceived themselves.

Ezekiel 13:6-7 (NKJV) 6 They have envisioned futility and false divination, saying, ‘Thus says the Lord!’ But the Lord has not sent them; yet they hope that the word may be confirmed. 7 Have you not seen a futile vision, and have you not spoken false divination? You say, ‘The Lord says,’ but I have not spoken.”

Fifth, they failed to stand against sin and declared an empty message without truth.

Ezekiel 13:6-9 (NKJV) 6 They have envisioned futility and false divination, saying, ‘Thus says the Lord!’ But the Lord has not sent them; yet they hope that the word may be confirmed. 7 Have you not seen a futile vision, and have you not spoken false divination? You say, ‘The Lord says,’ but I have not spoken.” 8 Therefore thus says the Lord God: “Because you have spoken nonsense and envisioned lies, therefore I am indeed against you,” says the Lord God. 9 “My hand will be against the prophets who envision futility and who divine lies; they shall not be in the assembly of My people, nor be written in the record of the house of Israel, nor shall they enter into the land of Israel. Then you shall know that I am the Lord God.

Sixth, they preached a message of peace, prosperity, and safety in the face of imminent judgment because they failed to relate the consequences of sin.

Ezekiel 13:10-12 (NKJV) 10 “Because, indeed, because they have seduced My people, saying, ‘Peace!’ when there is no peace—and one builds a wall, and they plaster it with untempered mortar— 11 say to those who plaster it with untempered mortar, that it will fall. There will be flooding rain, and you, O great hailstones, shall fall; and a stormy wind shall tear it down. 12 Surely, when the wall has fallen, will it not be said to you, ‘Where is the mortar with which you plastered it?’ ”

Seventh, their ministry provoked the wrath of God and invited his judgment.

Ezekiel 13:13-16 (NKJV) 13 Therefore thus says the Lord God: “I will cause a stormy wind to break forth in My fury; and there shall be a flooding rain in My anger, and great hailstones in fury to consume it. 14 So I will break down the wall you have plastered with untempered mortar, and bring it down to the ground, so that its foundation will be uncovered; it will fall, and you shall be consumed in the midst of it. Then you shall know that I am the Lord. 15 “Thus will I accomplish My wrath on the wall and on those who have plastered it with untempered mortar; and I will say to you, ‘The wall is no more, nor those who plastered it, 16 that is, the prophets of Israel who prophesy concerning Jerusalem, and who see visions of peace for her when there is no peace,’ ” says the Lord God.

Eighth, they often used false methods and occult practices to legitimize their work and control their victims.

Ezekiel 13:17-21 (NKJV) 17 “Likewise, son of man, set your face against the daughters of your people, who prophesy out of their own heart; prophesy against them, 18 and say, ‘Thus says the Lord God: “Woe to the women who sew magic charms on their sleeves and make veils for the heads of people of every height to hunt souls! Will you hunt the souls of My people, and keep yourselves alive? 19 And will you profane Me among My people for handfuls of barley and for pieces of bread, killing people who should not die, and keeping people alive who should not live, by your lying to My people who listen to lies?” 20 ‘Therefore thus says the Lord God: “Behold, I am against your magic charms by which you hunt souls there like birds. I will tear them from your arms, and let the souls go, the souls you hunt like birds. 21 I will also tear off your veils and deliver My people out of your hand, and they shall no longer be as prey in your hand. Then you shall know that I am the Lord.

Ninth, they encouraged iniquity by word and personal example.

Ezekiel 13:22-23 (NKJV) 22 “Because with lies you have made the heart of the righteous sad, whom I have not made sad; and you have strengthened the hands of the wicked, so that he does not turn from his wicked way to save his life. 23 Therefore you shall no longer envision futility nor practice divination; for I will deliver My people out of your hand, and you shall know that I am the Lord.” ’ ”

Tenth, they set up the worst idols, their own self-will (14:1–7).

Ezekiel 14:1-7 (NKJV) Now some of the elders of Israel came to me and sat before me. 2 And the word of the Lord came to me, saying, 3 “Son of man, these men have set up their idols in their hearts, and put before them that which causes them to stumble into iniquity. Should I let Myself be inquired of at all by them? 4 “Therefore speak to them, and say to them, ‘Thus says the Lord God: “Everyone of the house of Israel who sets up his idols in his heart, and puts before him what causes him to stumble into iniquity, and then comes to the prophet, I the Lord will answer him who comes, according to the multitude of his idols, 5 that I may seize the house of Israel by their heart, because they are all estranged from Me by their idols.” ’ 6 “Therefore say to the house of Israel, ‘Thus says the Lord God: “Repent, turn away from your idols, and turn your faces away from all your abominations. 7 For anyone of the house of Israel, or of the strangers who dwell in Israel, who separates himself from Me and sets up his idols in his heart and puts before him what causes him to stumble into iniquity, then comes to a prophet to inquire of him concerning Me, I the Lord will answer him by Myself.

Please pray for Vijaya and me, that we will continue to stay close with the one who called us and chose us and fulfill HIS PURPOSE. That we will be HIS Mouth Piece and speak forth His Truth boldly and with His Love.

Ephesians 6:18-19 (NKJV) 18 praying always with all prayer and supplication in the Spirit, being watchful to this end with all perseverance and supplication for all the saints— 19 and for me, that utterance may be given to me, that I may open my mouth boldly to make known the mystery of the gospel,

Malaysia

5/8/2010 Emmanuel Word Centre –Kulim- Kedah

8/8/2010 Trinity Bible Church -Penang

29/8/2010 Emma Faith Nurturing Centre –Penang

Singapore

31/7/2010 An Afternoon with Christopher.K in Open Hand Fellowship on Spiritual Leadership

A Warning from my friend: Christopher Krishnasamy

Friendship - เพื่อนดีๆ ใครๆ ก็อยากมี

 "เพื่อน" คือบุคคลที่...

คอยเตือนยามเพื่อนพลั้ง คอยฟังยามเพื่อนขอ
คอยรอยามเพื่อนสาย คอยพายยามเพื่อนพัก
คอยทักยามเพื่อนทุกข์ คอยปลุกยามเพื่อนท้อ
คอยง้อยามเพื่อนงอน คอยสอนยามเพื่อนผิด
คอยสะกิดยามเพื่อนเผลอ คอยเจอยามเพื่อนหา
คอยลายามเพื่อนกลับ คอยปรับยามเพื่อนเปลี่ยน
คอยเรียนยามเพื่อนเที่ยว คอยเคี่ยวยามเพื่อนเล่น
คอยเย็นยามเพื่อนร้อน คอยวิงวอนยามเพื่อนเศร้า
คอยเฝ้ายามเพื่อนฟุบ คอยอุบยามเพื่อนปิด
คอยคิดยามเพื่อนถาม คอยปรามยามเพื่อนหลง
คอยปลงยามเพื่อนแกล้ง คอยแบ่งยามเพื่อนหมด
คอยอดยามเพื่อนทาน คอยคานยามเพื่อนล้ม
คอยชมยามเพื่อนชนะ คอยสละยามเพื่อนชอบสุภาษิต 19:4 ทรัพย์ศฤงคารเพิ่มเพื่อนเป็นอันมาก แต่คนยากจนก็ถูกเพื่อนของเขาร้างไป
เพื่อนทียมแบบนี้คบกันพอขาๆ เมื่อถึงเวลาที่ยากลาบากก็จากไป
แต่เพื่อนแท้จะอยู่เคียงข้างเราเสมอ
เพื่อนเทียมจะไม่เห็นคุณร้องไห้ เพื่อนแท้มีหัวไหล่ไว้คอยซับน้าตาให้
เพื่อนเทียมถือขวดไวน์ติดตัวมางานปาร์ตี้ของคุณ
เพื่อนแท้จะมาแต่หัววันเพื่อช่วยเตรียมงาน
เพื่อนเทียมคาดหวังให้คุณเคียงข้างเขาเสมอ
เพื่อนแท้คาดหวังที่จะอยู่เคียงข้างคุณ ตลอดไป
เพื่อนแท้จะเป็นเพื่อนร่วมทางของคุณ และจะบอกคุณว่า You'll never walk
alone. "คุณจะไม่เดินเดียวดาย"


"เมื่อมั่งมี มิตรมากมาย มุ่งมามอง
เมื่อมัวหมอง มิตรมุ่งมอง เหมือนหมูหมา

เมื่อไม่มี มิตรมากมาย ไม่มองมา
เหมือนหมูหมา มิตรไม่มา เมื่อไม่มี"


ในสังคมปัจจุบันเพื่อนๆที่เข้ามาในชีวิตของเรามีมากมาย
บางครั้งต้องเลือกคบให้เหมาะสม เพราะเพื่อนบางคนชอบเชียร์ให้เสียคน เช่น
ชวนไปดื่มเหล้าเมามาย หรือ พาไปเล่นการพนันขันต่อ
เพื่อนที่ดีไม่ควรตามใจเพื่อน ไม่เห็นผิดเป็นชอบ
แต่ต้องช่วยกันหนุนใจตักเตือนเมื่อผิด
เพื่อนช่วยขัดเกลาชีวิต ช่วยให้เราเปลี่ยนแปลงชีวิต
ส่งเสริมเพื่อนในทางที่ถูกที่ควรจะทา

สุภาษิต 27:17 เหล็กลับเหล็กได้ คนหนึ่งก็ลับเพื่อนของตนไ
ด้

เพื่อนแท้เป็นของขวัญอันล้าค่าที่พระเจ้าประทานให้เราแต่ละคน
มิตรภาพและการมีเพื่อนนั้น
เป็นเหมือนปัจจัยสาคัญพื้นฐานที่ทำให้มนุษย์ดารงชีวิตอยู่ได้
เป็นสิ่งที่หล่อเลี้ยงชีวิตให้เกิดความหวังและกาลังใจในการต่อสู้อุปสรรคปัญหา
บ้านของคุณจะปลอดภัย แม้ไม่มีรั้ว เพราะเพื่อนบ้านจะเป็นรั้วให้คุณ

พระธรรมปัญญาจารย์ 4:9 -10 สอนว่า
9 สองคนดีกว่าคนเดียว เพราะว่าเขาทั้งสองได้รับผลของงานดี
10 ด้วยว่าถ้าคนหนึ่งล้มลง อีกคนหนึ่งจะได้พะยุงเพื่อนของตนให้ลุกขึ้น
แต่วิบัติแก่คนนั้นที่อยู่คนเดียวเมื่อเขาล้มลง
และไม่มีผู้อื่นพะยุงยกเขาให้ลุกขึ้น

สิ่งที่สาคัญของคริสตชนคือ เรามีพระเยซู ผู้เป็นพระสหายเลิศในชีวิตของเรา
พระองค์เป็นเพื่อนสนิท เมื่อเราใกล้ชิดจะได้รับสิ่งดีในชีวิต
ติดสนิทเบื้องบน เกิดผลเบื้องล่าง เพราะทรงเป็นเถาองุ่นและเราเป็นแขนง
ยอห์น 15:5 เราเป็นเถาองุ่น ท่านทั้งหลายเป็นแขนง
ผู้ที่เข้าสนิทอยู่ในเราและเราเข้าสนิทอยู่ในเขา ผู้นั้นก็จะเกิดผลมาก
เพราะถ้าแยกจากเราแล้วท่านจะทาสิ่งใดไม่ได้เลย

พระเยซูทรงเป็นเพื่อนที่รู้ใจ เข้าใจในความอ่อนแอของเรา
แต่ไม่เข้าข้างเราเมื่อเราทาผิด และสามารถช่วยเหลือเราได้เมื่อเราต้องการ

พระธรรมฮีบรู 4:14-16 กล่าวว่า

14 เหตุฉะนั้น เมื่อเรามีมหาปุโรหิตผู้เป็นใหญ่ที่ผ่านฟ้าสวรรค์เข้าไปถึงพระเจ้าแล้ว
คือพระเยซูพระบุตรของพระเจ้า ขอให้เราทั้งหลายมั่นคงในพระศาสนาของเรา
15 เพราะว่า เรามิได้มีมหาปุโรหิตที่ไม่สามารถจะเห็นใจในความอ่อนแอของเรา
แต่ได้ทรงถูกทดลองใจเหมือนอย่างเราทุกประการ
ถึงกระนั้นพระองค์ก็ยังปราศจากบาป
16 ฉะนั้นขอให้เราทั้งหลาย จงมีใจกล้าเข้ามาถึงพระที่นั่งแห่งพระคุณ
เพื่อเราจะได้รับพระเมตตา และจะได้รับพระคุณที่จะช่วยเราในขณะที่ต้องการ

พระเยซูเป็นเพื่อนแท้ แม้ชีวิตก็ตายแทนได้
ยอห์น 15:13 ไม่มีผู้ใดมีความรักที่ยิ่งใหญ่กว่านี้
คือการที่ผู้หนึ่งผู้ใดจะสละชีวิตของตนเพื่อมิตรสหายของตน
พระองค์สาแดงความรักแก่เราแม้เราเป็นคนบาปแต่พระเยซูคริสต์ได้สิ้นพระชนม์เพื่อลบล้างความผิดแทนเรา

โรม 5:8 แต่พระเจ้าทรงสาแดงความรักของพระองค์แก่เราทั้งหลาย
คือขณะที่เรายังเป็นคนบาปอยู่นั้น พระคริสต์ได้ทรงสิ้นพระชนม์เพื่อเรา

This is how a cheater lure a man.

This kind of emails comes every day.

Happy to here from You,
My name is Miss linda koneh, As I whisper my prayer tonight and went into search for a nice friend at google that is(internet) I came across your contact,My mind and my heart told me to contact you for friendship, A friend who truly understand his or her friend and share their feelings together. please kindly accept my request, I believe that distance or age can never be a barrier but let's love connect us because love is a bridge that connected far distance to be close to each other, I will send my pictures to you immediately i receive your reply at my email address
linda.koneh@live.com
yours In Love,
linda.
linda.koneh@live.com

Encouragements and revelation from ReinHard Bonnke

1- Power does not come by working up emotions. We may shout, sweat, get excited, and whack the pulpit when we have the anointing of God. But without that anointing, we are actors, and the platform is a mere stage. God does not want theatricals. Get God’s love into your heart and true emotions flow. Anything else is emotionalism, imitation feeling. It reminds me of a man trying to speak from one city to another by shouting when the telephone line was dead. If the line is live, and there is power in it, his voice will reach the other city easily. If the Gospel is live, it will reach the hearts of hearers. Be blessed. REINHARD BONNKE

2.
To glue two objects together, they must be clean or the glue won’t hold. If we want to make church members, we must first bring people to the Cross. They need to be thoroughly washed in the blood of Jesus – or “fellowship” with God and His people is easily broken. (1 John 1,7) Agreed? REINHARD BONNKE * (Please tell your friends about my FB Page)

3. The fire of religious zeal can be dangerous. For example, Paul, before his conversion, burned with the false fire of religious zeal, and “breathed out threatening and slaughter.” He put men and women into prison, broke up homes, brought misery and fear in his religious zeal.

Paul’s violent passion, however, turned to gentle compassion when he met Jesus. Fury became fellow feeling. Paul found the God of Calvary love. Calvary is a volcano of love, which is not extinct – even today. Be blessed. REINHARD BONNKE

4. Power does not come by working up emotions. We may shout, sweat, get excited, and whack the pulpit when we have the anointing of God. But without that anointing, we are actors, and the platform is a mere stage. God does not want theatricals. Get God’s love into your heart and true emotions flow. Anything else is emotionalism, imitation feeling. It reminds me of a man trying to speak from one city to another by shouting when the telephone line was dead. If the line is live, and there is power in it, his voice will reach the other city easily. If the Gospel is live, it will reach the hearts of hearers. Be blessed. REINHARD BONNKE
http://www.facebook.com/evangelistreinhardbonnke#!/notes.php?id=210552700257


5. The Gospel of God is not tradition. Jesus said in Mark 7:8, “You have let go the commands of God and are holding onto the traditions of men.” If you ask, you will probably be told that people believe this or that because people always have—they are centuries old traditions. But they may be ancient deceptions. A very old religion isn’t right because it is old. Age doesn’t prove it is right. Time does not turn a lie into truth. Forgers made fakes a 1000 years ago, but they are still fakes. Wrong stays wrong - forever. Yet old lies are easy to believe. The Gospel is also old, but because it was true in the beginning it remains true today! Do you agree? REINHARD BONNKE


6. Christ was born FOR US. He lived FOR US. He died FOR US. He rose FOR US. He ascended to God FOR US. He is coming back FOR US. Christ Jesus came into the world to identify with us. Through the Gospel, we come into a saving relationship with Jesus Christ the Son of God. Can you say Amen to that? The Gospel is power. REINHARD BONNKE

Please tell your friends in church about my FB Page. They will be thrilled.

Freetown, Sierra Leone

7. Preach Christ! Some preach “healing” or “power” or the “Holy Spirit” or just “God.” This is all good Christian cargo to be taken on board, but the vessel is Jesus Christ. There is nothing without Him, no healing, no power, no Holy Spirit, and not even God for, “No man comes to the Father but through Me” (John 14:6), Jesus said. Good Morning from Florida. REINHARD BONNKE

(Please make sure your friends also receive my FB Page. It will strengthen their faith in Christ.)

8. The Lord has not called us to support a hopeless cause. We are not fighting a losing battle. We are not using a broom to sweep back the tides of evil. God is turning the tides and we are working with Him. In Him it will be done. It once looked hopeless. Jesus Himself said that the broad road to destruction was crowded with passengers but few people found the narrow road to life. Jesus came to change all that. Today millions are passing through the narrow gate into the narrow road, by means of the Gospel, and the speed will increase. God bless you. REINHARD BONNKE

Fire Conference in Boeblingen/Germany


9. Let me tell you what His real interests are—it is saving souls. Like a doctor is a doctor and a carpenter is a carpenter, JESUS IS A SAVIOR. If you want real fellowship, you will want to be involved in seeing souls saved. Jesus DIED for this cause. If you are not interested in what He died for, you won’t have much fellowship with Him. That is His joy and His work. Fellowship with God means sharing God’s own joy, doing what God does. He is reaching out to lost people to bring them into the Kingdom of God. And so must we. REINHARD BONNKE

Updated on Wednesday · ·

10. People are always asking what God is saying to the church. Surely there is no doubt whatsoever! If the Holy Spirit has anything to say, it is in Scripture. If it is not in Scripture we don’t accept it. But if it is in Scripture why should He repeat it? There’s no new revelation, no new command. The responsibility for evangelizing the whole world fell upon the twelve apostles and, after them, upon everyone else. In fact before a single one of the apostles went outside of Jerusalem to preach to the world, Philip went, and he was not an apostle. He was not even one of Christ’s original disciples. But the commission of the apostles was transferred to him. He preached Christ in Samaria. Now it is transferred to us. REINHARD BONNKE11.Christ’s healing work was not incidental. He acted in obedience to his Father and what he did was essential to his revelation. It was not a temporary policy, adopted for some hard to make out purpose or a sudden whim. God does not do things just now and then, on the spur of the moment; in fact, he does not think “short term”. Everything Jesus did was always in character, perfectly in tune with the person who is described as “changeless”. What he was the Father was, too. After restoring a sick man at Bethesda, he said, “My Father is always at his work to this very day, and I, too, am working” (John 5:17, NIV). The context makes it clear that the “work” Jesus refers to is healing. What he does tells us what he is. That is how we know him and why we trust him – this very moment! Be blessed. REINHARD BONNKE

(P.S. Please make an effort to tell your friends about my FB Page. The Lord will bless them as He blesses you.)


DR Congo: Our platform is an island in a sea of humanity,

12. The elementary fact is that faith is in-built-in. We are born believers. If you think you have no faith - try it! Try not believing in anything or anybody - your wife, husband, doctor, bank, boss, baker or chef. There are no guarantees - but we put our lives into the hands of surgeons and trust drivers of trains, cars, and planes without thinking of faith. But that is what it is!!!! Faith is a kind of immune system filtering out fears that otherwise would paralyze all activity. When it fails, we develop all kinds of phobias and compulsions. It is a nervous breakdown. Jesus said “do not have phobia, have faith (Luke 8:50). REINHARD BONNKE


13. The Holy Spirit is the pneuma, the wind of heaven, blowing through our stuffy traditions and stagnation. A non-supernatural Gospel is only a shell. The Holy Spirit does not choose the strong and the capable, although he does not ignore them either. But our weaknesses do NOT repel Him, they ATTRACT Him. His strength is made perfect in weakness, His all-sufficiency and life-giving dynamism. The Holy Spirit comes for the best and for the worst of us, the Father’s promise sent by the Son. Are you blessed? REINHARD BONNKE

14. We can never talk about what Jesus had been. He never was and never will be a has-been. People talk about Jesus and say ‘In His day’ as if it was past. His day is NOW, always. No circumstance affects Him. Time doesn’t change His attitude. He is not a dispensational figure, altering His activity according to the calendar. Jesus was the same wonder-working Jesus after He was crucified as before. His compassion for sufferers did not die when He died. He is alive and active today, no matter where you are. God bless you. REINHARD BONNKE
15. "Teach all nations.....” Jesus instructed us. There are no emergency arrangements in case the Gospel fails. It won't!! Ours is not a desperate situation, an uncertain war hanging in the balance, a struggle against overwhelming odds. "Fear not, I have overcome the world", Jesus says. We share Christ's victory and the spoils. God's invincible weapon, the Cross of Christ, arms His conquering army and shakes the “Prince of the Power of the Air”. Our Captain never lost a battle, and never will. Can you say “Amen”? REINHARD BONNKE

16. People have the audacity to ask, “What has God done for me?” What a ridiculous question – God has done everything. For a start, he gave his life for us. We exist by his care; our every breath is a sign of just that. God is perfect and cannot forget us. He esteems us beyond price. He made us for love, for Himself, and that is why he came to save us. He wrote the contract of our redemption with a pen dipped in the blood of his own Son. It is absolute and cannot be challenged.

What God did affects us for ever. This is something so vastly important that everybody needs to know about it. We are all as much involved as in a family. What Jesus did on the Cross is not a fact to be brushed aside. We may as well ask what our mother has got to do with us. We may as well ignore the sun in the sky. Christ stands at the door and knocks, wanting to come in. Are you blessed? REINHARD BONNKE

17. The impossible happens when God is around. It is His hallmark. Creation itself began when He passed by. Job speaks of the universe as ‘but the outer fringe of His works’, or ‘the skirts of His ways’ like a track left by walking on wet grass. It was the same with Jesus. You could tell when He had passed through a Jewish village. There were no sick people left! Where He is there’s no problem about walking the waves, healing the sick, feeding five thousand with a boy’s packed lunch. It just happens, the elements bend to His will. ‘He makes ALL THINGS work together for good to them that love the Lord.’ Be blessed. REINHARD BONNKE

18. The apostles were accused of changing ancient customs (see Acts 21:21), and that was indeed their intention. It was dangerous work. The apostles’ work was to move a mountain—a mountain of traditions and attitudes, which over a thousand years had become the laws of nations. In fact, spreading the gospel went beyond changing ways and customs. They reshaped entire thought patterns of those times to penetrate the hearts, souls and minds of men and women. Twelve unlearned men. Imagine it!

They preached Christ and Him crucified. Nothing could have been more calculated to ensure the failure of their mission. Crucifixion was for the worst criminals, the lowest of the low. Put a man on the cross and everybody mocked him. In no way was a crucified Jesus the ideal figure to appeal to either Jews or Gentiles. “He was despised and rejected” (Isa. 53:3). But that is the Jesus they knew and that is the only Jesus they preached. By this Gospel they conquered the world. We tread where they led. “And he preached Jesus to him.” Blessed? Greetings from North Carolina. REINHARD BONNKE

19. God never forgets His promises, and they are not cancelled by the death of those to whom the promises first were made. He promised to Moses things Moses never began to enjoy, but it had revealed God's will in the matter, and the same thing would be done but for Joshua. If God's promises apply to our situation, then they are promises as much to us as much as to the original receivers. e.g. Christ promised the Holy Spirit's power to His disciples to be His witnesses throughout the whole world, and until the whole world receives that witness the promise holds good. We appropriate God’s promises by trust. God bless you. REINHARD BONNKE

20. Being filled with the Spirit doesn’t mean being super holy, and it does not mean you have to spend years becoming very holy and fit for God’s Spirit. If you are weak then you are fit – because the power of God is for the weak. His power is made perfect in weakness (2 Cor 12:9).

You need the fullness of the Holy Spirit. If you are saved, born again, and washed in the blood of Jesus, you have everything that makes you fit to be filled with the Spirit. The blood of Jesus Christ cleanses us from all sin. Do not be misled: “All” does not mean “some,” but every bit, every smear, and every dirty mark, leaving our robes glistening pure and white. We are righteous in Christ, and you can never be more righteous, more sanctified, or more holy than that. In Christ we stand complete and ready.

The power of the Spirit cannot be worked up, pulled down, manufactured, or generated by hard work and much praying. The Holy Spirit does not wait till you sweat before giving you his power. Jesus said, “Ask, and it will be given to you ... Everyone who asks receives” (Mt 7:7-8). Nothing could be simpler!

God only has gifts. He has nothing for sale. He has no bargains, and you can forget all about negotiation, haggling, and compromise agreements. He is absolutely unilateral, one-sided; he just gives, and we can only do one thing – receive. He wants nothing from us by way of payment. This God is our God. Be blessed. REINHARD BONNKE21. The Gospel does not threaten sinners. It is glad news, not mad news. Yet Jesus talked more about hell than heaven – not as a THREAT but as a WARNING. There is something I’d call MILITANT MERCY. When a fast moving car approaches a child, we would snatch it from danger. It may be rough, but it is true mercy. That’s what Jesus does! HE SAVES. REINHARD BONNKE.

PS Please make your friends aware of my FB Page. The Lord will bless them as well.

22. We are told that Napoleon ordered a coat of mail made; but he was not quite certain that it was impenetrable, so he said to the manufacturer of that bullet-proof-vest: “Put it on now yourself and let us try it”. With shot after shot from his own pistol, the emperor found that it was first-class quality. Then the man received a large reward.

I bless God that the same coat of mail that struck back the weapons of temptation from the heart of Christ in the wilderness WE MAY NOW ALL WEAR. Jesus comes and says “I have been tempted, and I know what it is to be tempted. Take this robe that defended me, and wear it for yourselves. I shall see you through all trials and I shall see you through all temptations.” It’s a good deal. Not so? REINHARD BONNKE

23. The prophet Isaiah said, “The earth shall be full of the knowledge of the Lord as the waters cover the sea” (Isaiah 11:9). For the knowledge of the Lord to flood the earth was an impossible fantasy, a prophecy of hopeless despair. Beyond the borders of little Israel the God of Isaiah was unknown. Israel itself was idolatrous and few truly knew the Lord. Yet the mouth of the Lord had spoken it and it has happened. The church invincible is here. Today the name of Jesus is known throughout the earth and two billion people call him Lord. The truth is indestructible and always filters through. Jesus said “Heaven and earth shall pass away, but my word never.” Let us rejoice. REINHARD BONNKE24. We are not asked to believe what faith can do, but what GOD can do! It is not “faith in the power of faith” but faith in the power of God! Jesus said: Only believe! That was his way of saying: relax. True faith is like an electrical wiring-system. Wiring in itself lights no lamp, runs no appliance. It is NOT the wire. There is no “wire-power”. It is electrical voltage plus amperage that produces results. YET: It needs wire to do it! There is no such thing as “faith-power” but faith brings the power of God. Blessed? REINHARD BONNKE

25. A Jewish Rabbi counted 248 Commandments and 365 Prohibitions in Scripture. David in Psalm 15 brought it down to 11 and Micah to 3. Habakkuk put the rules of life altogether in one: “The just shall live by faith.” Later another Jewish Scholar with the most penetrating mind of his day saw that Habakkuk had hit on the central fact of life. Paul wrote half the New Testament around that discovery: Hab 2,4; Rom 1,17; 2Cor 5,7; Gal 2,20; Gal 3,11; Heb 10,38.

What is faith? The easiest thing in human experience: Slip your hand into the hand of Jesus! It is a childlike dependence. With faith, everything we do is significant, crowds or no crowds, success or no success. Faith, trust in God, is the substance that fills our emptiness. God bless you. REINHARD BONNKE

26. Peter and John at the tomb examining the grave-clothes of the risen Christ: it never even crossed their minds that they might display the blood- marked wrappings as evidence of his death, like holy relics to be kissed and touched. They had better things to do! In fact, they spent their time waiting in the Upper Room until the fire fell. Pentecost is not a token of death but a trophy of life and victory. The true sign of a living Lord is living fire from heaven. As they looked at the disciples, even enemies could tell that they had been with Jesus. We need scholarship like we need every kind of help from one another, but how much better it is when it comes from “flame people”, the Spirit kindling their thoughts. It was this fire-baptism that made them “preach the Gospel everywhere”, and so it is today. REINHARD BONNKE

27. What Jesus began to do was also the programme of the Holy Spirit (Acts 1:1). His work goes on till now. Jesus was always in partnership with the Holy Spirit. That partnership has never been rescinded. The Holy Spirit continues today to do what He did with Jesus. There are no divisions in the Godhead. The Father, the Son and Holy Spirit, three Persons, are the syndicate of salvation resourced by omnipotence.

God on the march represents a Jesus-Holy Spirit invitation to us all. It is our greatest opportunity of a life investment that pays eternal interest. We can come right in on Christ-Holy Spirit purposes, backed by their resources. We can tie our own aims to theirs as they move forward. That way we can be successful in life, in the greatest possible project, THE GOSPEL. Of course we are free agents and at liberty to set up our own businesses, independently of Jesus, the Holy Spirit and their undertakings. But remember: all non-God operations are temporary. The Jesus-Holy Spirit partnership will swings past anything else that moves. This is part of God’s order at creation, and goes on for ever – with or without us.

Are you already included? Greetings, REINHARD BONNKE.

28. The Cross stands fast. It is an anchor of the soul. That figure of speech is found in the book of Hebrews 6:19-20. "This {hope} we have as an anchor of the soul, both sure and steadfast, and which enters the Presence {behind} the veil, where the forerunner has entered for us, {even} Jesus..."

This is a sea-going picture from those ancient days. A ship comes into harbor, but cannot draw too near to the shore in the darkness. So a sailor gets into a boat with an anchor and a line attached which is also fixed to the ship. He is called the "fore runner". As he rows, the line between anchor and ship is played out and links them. Eventually the forerunner boat arrives and the seaman carries the anchor ashore and secures it on land.

In the morning, no sails are needed. The crew of the ship begins to wind in the anchor cable yet it isn't the anchor which moves but the ship. Slowly the vessel winches towards the shore. This is the background to the word "forerunner".

Our "forerunner" is Jesus who has entered through the veil and our anchor is made fast. Our salvation is secure like the sailor ashore whom the crew cannot see. Christ is no longer visible to us, He is "ashore" in glory, and WE ARE ATTACHED BY FAITH TO GLORY BY HIM. He has entered glory for us. Day by day the cable is shortening, and pulling us nearer and nearer to Christ our forerunner.

Eventually we shall reach heaven's shore and what shall we see? Our "forerunner" waiting to greet us, that "where He is there we may also be." Faith links us already, and will bring us to Him at last. That faith is assurance. Agreed? REINHARD BONNKE

29. The absolute selflessness of Jesus takes us aback. Do we understand it? He talks of ‘good measure, pressed down, shaken together and running over’ (Luke 6:38). It is corn buying in the market, filling the sack, shaking and pressing it down, then piling a cone on the top and poking a finger in to fill it with a few more grains.

Jesus wasn’t just talking about money, either, but about life-style and disposition. A Roman soldier could compel a Jew to carry his tackle for a mile, but Jesus said they could beat the law by voluntarily going two miles, and instead of a man taking your cloak by suing you, give it to him. ‘Give to the one who asks and do not turn away from the one who wants to borrow from you.’ Matthew 5:39-40.

The woman, who emptied her only wealth upon Christ with a bottle of precious ointment, shocked the disciples with such immodest abundance, but it delighted Jesus. She had captured His very own spirit of greatness. The fragrance filled the house, and as Jesus indicated, has filled the world ever since. Let’s waste ourselves for Jesus. "For He alone is worthy..." REINHARD BONNKE
30. Murderous bands of Amalekite plunderers began to harass Israel’s flanks, picking off stragglers and stripping them of their meagre belongings. Joshua had to marshal what men and arms he could. It was a pitiful show since they do not have so much as a rag raised on a pole to rally them. However, Moses had his own bare hands to raise to the God of Heaven, and the Amalekites were routed. Moses said, “Hands were lifted up to the throne of the Lord…” (Exodus 17:16). Try it. It really works. Even today. REINHARD BONNKE

31. People ask me how I keep the fire of the Holy Spirit burning now for over 59 years. The answer is: I don’t keep the fire burning - that fire keeps me burning. It is not my effort at all. It is HIM! Just HIM. Understood?

32.
People have a message about theology, but the Holy Spirit is not theology. He is a PERSON. It wasn’t reasoning which the disciples gave us, but their experience. People preach about the Holy Spirit and analyze doctrines about Him as if He were a specimen on the laboratory table. We have a lot of dead Holy Spirit analysis.

The Spirit of God is alive and active. He puts the power into the Gospel. He fills it with fire, life, and strength. It is a full Gospel. Without the Holy Spirit, it is an empty Gospel. Our preaching on its own is no better than rattling a collection of empty Coca-Cola cans. Power and life stream through the New Testament because of who the Holy Spirit is. Be blessed. REINHARD BONNKE

33. Preaching the Gospel is not pushing ideas or even doctrines. Doctrines are good, but they are like lumps of coal in the shed - they are dead. Put them in the furnace and they become glowing coals, releasing energy. The Gospel is truth on fire.
http://www.facebook.com/evangelistreinhardbonnke

34. The church is a lifeboat not a pleasure boat. Entertainers are neither needed nor wanted. From the captain to the cook all hands are needed on deck for soul-saving. The church that does not seek the lost is “lost” itself. Agreed? REINHARD BONNKE july 26, 2010

35. Who is knocking at the door?
When you have elections in your country, does the president come to your door to ask for your vote? Surely not. But Jesus is coming to your very door and knocks! (Rev. 3,20) He voted for you at Calvary and now asks you personally to vote for Him. Ever thought of that? REINHARD BONNKE july30, 2010

ที่นอนของแอร์โฮสเตส สาว หลายๆ บริษัทKLM Airline
Airbus
A340

Boeing
777


SQSQ-with inflight TV and telecommunications


Canada airline


and......... ..
AirAsia
.....!?Ssssssshhh. ~~ Don't laugh too loud...

you might wake her up.. ~!!!

Amazing Alphabeths A-Z

The Holy Alphabet... This is Beautiful

Whoever came up with this one must have had some Divine guidance!


Although things are not perfect
Because of trial or pain
Continue in thanksgiving
Do not begin to blame
Even when the times are hard
Fierce winds are bound to blow
God is forever able
Hold on to what you know
Imagine life without His love
J oy would cease to be
Keep thanking Him for all the things
Love imparts to thee
Move out of "Camp Complaining"
No weapon that is known
On earth can yield the power
Praise can do alone
Quit looking at the future
Redeem the time at hand
Start every day with worship
To "thank" is a command
Until we see Him coming
Victorious in the sky
We'll run the race with gratitude
X alting God most high
Y es, there'll be good times and yes some will be bad, but...
Z ion waits in glory...where none are ever sad!

"I AM Too blessed to be stressed!" The shortest distance between a problem and a solution is the distance between your knees and the floor. The one who kneels to the Lord can stand up to anything. Love and peace be with you forever, Amen.


PS: GOD LOVES YOU...PASS THE WORD ON TO MORE FRIENDS AND ASK THEM TO CONTINUE TELLING OTHERS THAT GOD LOVES THEM TOO. JUST THINK OF HOW MANY PEOPLE THAT COULD BE REACHED OUT TO AND BLESSED WITH THESE WORDS.

Anna 2009

ภาพสวยงาม นี่คือฝีมือการสร้างสรรค์

image004.jpg

image016161717.jpg
Artji Rattanasathienkit ส่งมาให้ 2009

ภาพมหัศจรรย์จากขั่วโลกเหนือ2

pic21726.jpg

อันสุดท้ายนี้ ถ้าพี่ไทยเห็นคงคิดว่าเป็น รูปเคารพอะไรบ้างอย่าง
คงจะเอาอะไรไปสักการะ

ภาพมหัศจรรย์จากขั่วโลกเหนือ


pic21726.jpg
พอดีเพื่อนส่งมา ไม่ได้ไปดูเอง กลัวหนาวจนป่วย

ไอเดีย เจ็งๆ แต่เจ็บๆ จากนายอุดม โน๊ต

วันนี้ 'นมอุโด้ส' จะมาบอกถึง สิ่งที่เรียนรู้ เมื่ออายุปูนนี้ รับรองน่าสนุก

1. มนุษย์ต้องการสิ่งที่ตนเองไม่มี

2. เวลาที่เราวิ่งมารับโทรศัพท์จากที่ไกลๆ เมื่อถึงโทรศัพท์ เสียงมันมักจะหยุด เราจะช้าไป 1 จังหวะเสมอ

3. ถ้าแอบรักใคร อย่าฝากใครไปบอก บอกด้วยตัวเองจะดีกว่า

4. เวลาสั่งอาหารไว้นานแล้วยังไม่ได้สักที ให้พูดว่าไม่เอา จะได้เร็ว

5. ถ้าเรียกเก็บเงินแล้วไม่มีใครมาเก็บเสียที ให้ลุกขึ้นทำท่าจะกลับทั้ง โต๊ะ จะมีพนักงานพุ่งมาทันที

6. ปลูกต้นลั่นทมไว้หน้าบ้าน ไม่เกี่ยวอะไรกับความทุกข์ ระทมของตัวเราเลย

7. ระวังคนขายโรตี ที่เพิ่งเดินออกมาจากป่า ละเมาะ, พุ่มไม้, ซอกตึก อย่าตัดสินใจซื้อจนกว่าเขาจะล้างมือ

8. ไม่มีสัจจะในร้านตัดเสื้อ

9. ระวังคนที่แสดงออกว่าเป็นคนดีมากๆ

10. อย่าซื้อทุเรียนมาปอกเอง

11. หนังสือดี คือหนังสือที่เราชอบอ่าน, หนังดีคือ หนังที่เราชอบดู

12. อยากให้คนอื่นรู้เรื่องที่เรานินทามากๆ อย่าลืมย้ำบ่อยๆ ว่าอย่าบอกใครนะ

13. อย่าทิ้งกระดาษชำระไว้ในชามก๋วยเตี๋ยว คนล้างจะเสียความรู้สึก

14. เรียกยามว่าซีเคียวรีตี้ การ์ด ยามจะตั้งใจโบกรถ

15. อย่าซื้ออะไรที่ต้องเอามาซ่อมต่อ

16. รถในเมืองไทยพวงมาลัยอยู่ทางขวา แต่ฝาน้ำมันไม่อยู่ขวาเสมอไป

17. ไปเที่ยวต่างจังหวัดกับเพื่อนไม่ต้องเอายาสีฟันไปก็ ได้ ยังไงเพื่อนต้องมี

18. ตลาด อ.ต.ก. มาจาก คำว่า เอเวอรี่ติง เกินราคา

19. เวลาดูหนังโรง ควรจำว่ากระปุกน้ำอยู่ด้าน ไหน เป็นอย่างไรบ้าง อ่าน จบแล้วรู้สึกว่าอยากพูด 'อ๋อ ใช่ ซี่......'

20. ตัดผมวันพุธได้ ไม่บาป

21. คนไม่กินเนื้อ ไม่ได้แปลว่า เป็นคนดีเสมอไป

22. เวลาบ้วนน้ำยาลิสเตอรีนออกจากปาก ให้หลับตาด้วย

23. ปูอัด มันทำจากปลา

24. กินก๋วยเตี๋ยวจากตะเกียบไม้อร่อยกว่า

25. อย่าไปจ่ายตลาดเวลาหิว เราจะซื้อมาเยอะเกินจำเป็น เสมอ

26. ในโลกนี้จะชอบมีคนมาทักอยู่ 2 ประเภทเท่านั้น ประเภทแรก อ้วนขึ้นนะ กับประเภทที่ 2 ผอมลงนะ ไม่มีใครเข้ามาทักว่าปกติดีนี่ไปทำอะไรมา

27. คนที่เอาหมวกตำรวจ หรือ ชุดตำรวจแขวนไว้หลังรถมิใช่เพราะบ้านเค้าไม่มีตู้ เค้าไม่ได้ลืม เค้าแค่กลัวคนไม่รู้ว่าเขาทำ อาชีพอะไร

28. คนที่มีรถทะเบียนเลขเดียวเรียงติดกัน?ลายๆ ตัว เป็นคนธรรมดาเหมือนกับเรา

29. คนที่มีความรู้มากๆ เขามักจะใช้ความรู้ขังจินตนาการ

30. ฟู่ฟ่าเดี๋ยวก็วาย เรียบง่ายอยู่ได้นาน

31. จงอย่าอิจฉาคนอื่น แต่จงใช้ชีวิตให้คนอื่นอิจฉา

32. เวลาที่เปิดหนังสือให้เพื่อนดู หน้าที่ตัวเองพูดถึงมักจะหา ไม่เจอ

33. ขนมและน้ำในโรงหนัง จะแพงกว่าข้างนอก

34. ห้องน้ำผู้หญิง ผู้ชายเข้าไปดูเป็นพวกโรคจิต, ห้องน้ำผู้ชาย ผู้หญิงเข้ามาดูเป็นแม่บ้าน

35. เวลารถติด เลนอื่นมักไปได้เร็วกว่าเลน เราเสมอ

36. ถ้าเราขับรถไม่ทันไฟเขียวเป็นคันสุดท้าย ให้คิดว่าเดี๋ยวเราจะได้ไป เป็นคันแรก

37. ถ้ามีการแนะนำตัวว่า 'นี่เพื่อนฉัน' หมายความว่า 'แฟนฉัน'

38. ถ้ามีการแนะนำตัวว่า 'นี่แฟนฉัน' หมายความว่า 'ผัว/เมียฉัน

เพื่อน ชื่อ Johny ส่งมา 2009